Nieuwe Kleine Ondernemersregeling

(23-07-2019)

 

Deze treedt per 1 januari 2020 in werking. 
Om voor de nieuwe Kleine Ondernemingsregeling (KOR) in aanmerking te komen gelden veel minder voorwaarden dan voor de huidige regeling. De nieuwe voorwaarden zijn:

- De ondernemer is in Nederland gevestigd of heeft hier een vaste inrichting;
- De omzet is niet hoger dan 20.000 per kalenderjaar.

Onder de oude voorwaarden kunnen alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen gebruik maken van de regeling. Onder de nieuwe voorwaarden kunnen ook rechtspersonen, onder andere verenigingen en stichtingen, de nieuwe regeling toepassen, mits in Nederland gevestigd of met een vaste inrichting in Nederland. De omzetgrens geldt enkel voor leveringen en diensten die plaatsvinden in Nederland, ongeacht welk btw-tarief van toepassing is en of de heffing van BTW is verlegd naar de afnemer. De omzet die wordt behaald met leveringen en diensten die niet in Nederland plaatsvinden, worden hierbij niet meegenomen. De omzetgrens geldt per kalenderjaar. Dit betekend dat een ondernemer die in december van een bepaald jaar startgebruik kan maken van de KOR als zijn omzet in december maximaal 20.000 euro bedraagt. 
Als door een KOR ondernemer op enig moment de omzetgrens wordt overschreden, vervalt op dat moment de toepassing van de regeling. Alle reguliere btw-regels, onder andere het in rekening brengen van btw en het doen van btw-aangifte, gaan vanaf dat moment gelden.

Anders dan de huidige regeling moet een ondernemer die vanaf 1 januari 2020 de KOR wil toepassen, zich hiervoor aanmelden bij de Belastingdienst. Aanmelden kan vanaf 1 juni 2019 middels een formulier, welke te vinden is op de website van de fiscus. Op de website geeft de Belastingdienst aan dat ondernemers die vanaf 1 januari 2020 de regeling willen toepassen ervoor moeten zorgen dat het fomulier uiterlijk 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is. Als een ondernemer het na 1 januari 2020 wil toepassen, adviseert de belastingdienst om uiterlijk vier weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak het formulier aan de Belastingdienst te sturen, in verband met een verwerkingsperiode van vier weken. Ondernemers die voor invoering van de nieuwe KOR al een ontheffing voor de administratieve verplichtingen hebben, hoeven zich niet aan te melden. Deze worden door de Belastingdienst automatisch aangemeld. Ondernemers die ervoor kiezen om de KOR toe te passen, doen dit voor minimaal drie jaar. Toepassing van de KOR komt ook te vervallen op het moment dat de omzetgrens van 20.000 euro wordt overschreden. Dit moet direct aan de Belastingdienst worden gemeld. Ondernemers die automatisch worden aangemeld voor de nieuwe KOR, omdat deze ontheffing hebben voor de administratieve verplichtingen, kunnen zich op ieder moment afmelden. Let wel dat na afmelding van de KOR vanaf het moment van afmelding drie jaar niet kan worden toegepast.

Zowel voor het heden als voor de toekomst

Uw administratie is de basis voor goed ondernemerschap. Deze is noodzakelijk om aan verschillende verplichtingen, zoals belastingaangiften, te voldoen. Maar minstens net zo belangrijk is het inzicht dat een goede boekhouding geeft. Het is een leidraad om uw doelen voor de toekomst vast te stellen en uw toekomstplannen te bepalen.

Rapportage per afgesproken periode

Er komt veel kijken bij het voeren van de boekhouding. De boekhouding moet de rechten en verplichtingen op eenvoudige wijze inzichtelijk maken. Dit geldt voor elke rechtsvorm. Uit de boekhouding blijkt ook de behaalde winst of het geleden verlies over een bepaalde periode. Rapportage kan over verschillende tijdvakken, bijvoorbeeld per maand of kwartaal.

De werkzaamheden waarbij A & A u ondersteunt

Zowel voor een startende als voor een ervaren ondernemer verzorgt A & A de boekhouding. Daarvoor verrichten we een of meer van de volgende werkzaamheden:

  • De financiĆ«le gegevens van de onderneming (zoals inkoopfacturen, verkoopfacturen, bankafschriften, kasbescheiden enzovoort) rangschikken en administreren we.
  • We verwerken uw administratie via online boekhouden.
  • Op basis van de boekhouding rapporteren we periodiek het resultaat van uw onderneming. Op basis van deze rapportages geven we adviezen op welke wijze u uw ondernemingsdoelstellingen kan verwezenlijken, dan wel handhaven.
  • We leveren jaarrekeningen op en bespreken die met u. We stellen de publicatiestukken op zoals die gedeponeerd moeten worden bij de Kamer van Koophandel.
  • We verzorgen de belastingaangifte.

A & A komt naar u toe als u dat wilt

Onze werkzaamheden voeren we normaal gesproken uit in ons kantoor te Leersum. Maar als u dat wenst, komen we ook bij u op locatie. Zowel incidenteel als periodiek of in de vorm van een interim opdracht.


x