(20-07-2015)

De Tweede Kamer heeft op 2 juli 2015 het wetsvoorstel Wet
deregulering beoordeling arbeidsrelaties aangenomen. Als ook de Eerste Kamer
akkoord gaat, is er met ingang van
1 januari 2016 een systeem van vooraf door de Belastingdienst beoordeelde
overeenkomsten in plaats van de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). Oorspronkelijk
zou de VAR vervangen worden door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL).
Hiertegen kwam vanuit de praktijk zoveel commentaar, dat staatssecretaris
Wiebes met een alternatief voorstel kwam, dat de Tweede Kamer nu heeft
aangenomen.

(06-07-2015)

Vanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen
voor ouderen (de zogenaamde ouderentoeslag). Dit heeft direct gevolgen voor de
belasting die u betaalt en het kan ook gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag,
huurtoeslag of kindgebonden budget.

Hebt u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar
niet over uw hele vermogen. Over een deel van uw vermogen hoeft u geen
belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Hebt u de AOW-leeftijd
bereikt? Dan kunt u tot en met 2015 recht hebben op een verhoging van het
heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd.

Deze extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor
ouderen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor
inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen
worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.
(22-06-2015)

De Staatssecretaris van Financiën acht verruiming van de
btw-sportvrijstelling op termijn onvermijdelijk. Dit blijkt uit een brief van
de Staatsecretaris van Financiën van 17 juni 2015, nr. IZV/2015/509U.

Verruiming van de btw-sportvrijstelling is op termijn
onvermijdelijk. Dat deelt de Staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer
mee. Hij stelt dat hij daartoe gedwongen wordt door de Europese btw-richtlijn
en de daarbij behorende jurisprudentie. Zo mogen EU-lidstaten op grond van het
arrest van het HvJ EU van 19 december 2013 geen onderscheid maken tussen
prestaties aan leden en niet leden. Verder merkt het HvJ EU de
terbeschikkingstelling van een sportterrein aan als prestatie die onontbeerlijk
is voor de sportbeoefening. Op deze prestatie zou de btw-sportvrijstelling van
toepassing moeten zijn.

x